Rejestracja użytkownika


REGULAMIN

Regulamin korzystania z serwisu internetowego przedtestem.pl

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin określa zasady działania serwisu internetowego przedtestem.pl dostępnego po adresem http://www.przedtestem.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług Serwisu. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności ProA Sp. z o.o. jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią i akceptacja Regulaminu.

I Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Adres poczty elektronicznej (adres e-mail) – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
1.2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu;
1.3. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika niezarejestrowanego w celu utworzenia Konta w Serwisie, dostępny pod adresem www.przedtestem.pl;
1.4. Konto – udostępnione przez Usługodawcę po rejestracji Użytkownika miejsce na serwerze, do którego Użytkownik uzyskuje dostęp po zalogowaniu się;
1.5. Program – program lojalnościowy „SuperTester”;
1.6. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego przedtestem.pl; Regulamin jest dostępny pod adresem www.przedtestem.pl;
1.7. Serwis – serwis internetowy przedtestem.pl należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi. Serwis jest dostępny pod adresem www.przedtestem.pl;
1.8. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. 2014 r. poz. 243);
1.9. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
1.10. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem z chwilą faktycznego skorzystania z Usługi lub z chwilą potwierdzenia procesu rejestracji, o treści odpowiadającej treści Regulaminu;
1.11. UODO – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.);
1.12. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu;
1.13. Usługodawca – ProA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-172), ul. Gładka 2, REGON 146095384, NIP 9512355478, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie, …… Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000418192;
1.14. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. 2013 r., poz. 1422);
1.15. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 UŚUDE, korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu;
1.16. Użytkownik niezarejestrowany – Użytkownik, który nie dokonał procesu rejestracji i nie posiada Konta w Serwisie;
1.17. Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, który przeprowadził proces rejestracji i posiada Konto w Serwisie.

II Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa:
2.1.1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
2.1.2. zasady korzystania z Serwisu,
2.1.3. zasady ochrony Danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu, w rozumieniu UODO.
2.2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.

III Warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę
3.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
3.1.1. połączenie z siecią Internet,
3.1.2. przeglądarka internetowa MS Internet Explorer 7.0+ lub Mozilla Firefox 3.0+ lub Safari 3.0+,
3.1.3. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,
3.1.4. przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej,
3.1.5. zainstalowana przeglądarka plików PDF
3.2. Usługodawca zobowiązuje się względem Użytkownika do świadczenia Usług w zakresie
i na warunkach określonym w niniejszym Regulaminie.
3.3. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki w nim zawarte
i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

IV Warunki zawierania i rozwiązywania Umowy
4.1. Z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu mogą korzystać Użytkownicy zarejestrowani i Użytkownicy niezarejestrowani.
4.2. W przypadku Użytkowników niezarejestrowanych, do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą faktycznego rozpoczęcia korzystania z jednej z Usług. Zawarcie Umowy z Użytkownikiem zarejestrowanym następuje z chwilą potwierdzenia procesu rejestracji Konta w Serwisie.
4.3. W celu utworzenia Konta w Serwisie i uzyskania statusu Użytkownika zarejestrowanego, Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia Formularza rejestracyjnego i podania danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres …, adres e-mail, data urodzenia, nazwa użytkownika. Fakultatywnie, Użytkownik może podać numer telefonu.
4.4. Użytkownik, wypełniając Formularz rejestracyjny, o którym mowa w pkt 4.3, oświadcza, że:
4.4.1. podane w nim informacje, w tym Dane osobowe dotyczące Użytkownika są kompletne
i zgodne ze stanem faktycznym,
4.4.2. posiada zdolność prawną do zawarcia Umowy,
4.4.3. podane informacje, w tym Dane osobowe, nie naruszają praw osób trzecich.
4.5. Po zatwierdzeniu podanych informacji i akceptacji treści Regulaminu przez Użytkownika, Usługodawca wyśle na podany adres e-mail Użytkownika wiadomość z linkiem autoryzacyjnym służącym do dokończenia procesu rejestracji w Serwisie, tj. założenia Konta oraz subskrypcji. Kliknięcie w link zatwierdzający oznacza utworzenie Konta oraz zapisanie Danych osobowych z Formularza rejestracyjnego w bazie danych Serwisu.
4.6. Użytkownik zarejestrowany w Serwisie wybiera jedno spośród trzech typów Kont: Konto podstawowe, Konto standardowe i Konto Premium oraz jedno spośród dwóch rodzajów Kont: dla studenta (Strefa Studenta) lub dla nauczyciela (Strefa Nauczyciela). Wybór rodzaju konta następuje po pierwszym zalogowaniu do Serwisu.
4.7. Założenie Konta w Strefie Nauczyciela jest możliwe po dodatkowym spełnieniu jednego
z poniższych warunków:
4.7.1. osoba uprawniona do składania oświadczeń w imieniu szkoły lub innego podmiotu zatrudniającego nauczyciela zawiera z Usługodawcą Umowę, w której podaje Dane osobowe nauczyciela w zakresie: imię; nazwisko; adres poczty elektronicznej nauczyciela; przedmiot, jaki ma mu zostać udostępniony;
4.7.2. nauczyciel samodzielnie dokonuje rejestracji w Serwisie; w takim przypadku nauczyciel jest zobowiązany do przesłania pocztą na adres Usługodawcy kserokopii dokumentów poświadczających wykonywanie zawodu.
4.8. W Przypadku założenia Konta w Strefie Nauczyciela, materiały edukacyjne dostępne w Serwisie opatrzone są komentarzami metodycznymi.
4.9. Użytkownik zarejestrowany na Koncie podstawowym jest uprawniony do korzystania z darmowej wersji Serwisu i ma możliwość wygenerowania jednego testu, jednej krzyżówki i jednej kserówki.
4.10. Użytkownik zarejestrowany na standardowym Koncie może wykupić jednorazowy dostęp do wersji Serwisu umożliwiającej jednorazowe wygenerowanie ograniczonej ilości edytowalnych materiałów.
4.11. Użytkownik zarejestrowany na Koncie Premium otrzymuje pełny dostęp do Usług Serwisu po uiszczeniu opłaty za Konto Premium, tj. dokonaniu płatności z poziomu Konta standardowego (wykupienie abonamentu). Wysokość opłaty abonamentowej za konto Premium zależy
od wybranej wersji abonamentu, określonej limitem czasowym oraz limitem danych (pakietem danych)..
4.12. W celu skorzystania z płatnej Usługi świadczonej przez Usługodawcę w ramach Serwisu, Użytkownik niezarejestrowany wysyła wiadomość SMS na wskazany przez Usługodawcę numer.
4.13. W celu dokonania płatności w Serwisie, Użytkownik zarejestrowany otrzymuje na podany w Formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą informacje niezbędne do dokonania płatności.
4.14. Użytkownik zarejestrowany może dokonać płatności poprzez zintegrowany z Serwisem system płatności PayU.
4.15. Potwierdzeniem dokonania płatności jest wiadomość zwrotna przesłana na podany w Formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej Użytkownika zarejestrowanego.
4.16. Szczegółowy opis możliwych metod płatności jest dostępny na stronie www.przedtestem.pl. Aktualny cennik stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
4.17. Użytkownicy zarejestrowani, korzystający z płatnych Usług Serwisu / posiadający Konto Premium mogą przystąpić do programu lojalnościowego SuperTester (Program).
4.18. Przystąpienie do Programu następuje poprzez zaznaczenie przez Użytkownika opcji dołączenia do Programu.
4.19. Użytkownicy będący uczestnikami Programu otrzymują punkty bonusowe za płatności dokonywane w Serwisie, zgodnie z przelicznikiem: 1 zł = 1 pkt. Użytkownicy będący uczestnikami Programu otrzymują dodatkowe punkty bonusowe za polecenie Serwisu osobom spoza grona Użytkowników.
4.20. Użytkownicy będący uczestnikami Programu mogą wymienić zdobyte punkty na:
4.23.1. Rabaty przy zakupie kolejnego Abonamentu,
4.23.2. Gratisowe punkty podarowane dla innych Użytkowników,
4.23.3. Darmowy dostęp do automatycznego audytu językowego,
4.23.4. Program bonusowy dla znajomych Użytkownika.
4.21. Użytkownicy będący uczestnikami Programu mogą przesyłać otrzymane punkty bonusowe innym Użytkownikom Serwisu.
4.22. Punkty bonusowe są ważne przez 3 lata od momentu ich uzyskania.
4.23. Umowa może być rozwiązana zarówno przez Użytkownika, jak i Usługodawcę, w każdym czasie.
4.24. W przypadku Użytkowników niezarejestrowanych, Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą faktycznego zakończenia korzystania z dostępnej Usługi lub w momencie przerwania korzystania z Usługi, w zależności od decyzji Użytkownika niezarejestrowanego.
4.25. W celu rozwiązania Umowy, Użytkownik zarejestrowany jest zobowiązany do przesłania Usługodawcy na następujący adres e-mail…: oświadczenia o rezygnacji z dalszego korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu. W takim wypadku Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem na dzień następujący po dniu otrzymania oświadczenia przez Usługodawcę od Użytkownika zarejestrowanego. Usługodawca zwróci Użytkownikowi zarejestrowanemu wszelkie uiszczone płatności w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanych przez Użytkownika zarejestrowanego odpłatnych Usług Serwisu.
4.26. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym
w szczególności w sytuacji:
7.26.1. dalszego naruszania przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu, pomimo przesłanego na adres e-mail Użytkownika, podany w Formularzu rejestracyjnym, komunikatu z żądaniem niezwłocznego zaprzestania takiego działania,
7.26.2. nieuiszczenia przez Użytkownika opłat za zamówione płatne Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu,
7.26.3. podania przez Użytkownika nieprawdziwych, fikcyjnych lub nieaktualnych Danych osobowych,
7.26.4. wykorzystywania przez Użytkownika Serwisu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich,
7.26.5. utrudniania lub destabilizacji działania Serwisu przez Użytkownika.
4.27. W przypadku wypowiedzenia Umowy w trybie określonym w pkt 4.26, wszelkie uiszczone przez Użytkownika płatności zostaną zwrócone przez Usługodawcę w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanych przez Użytkownika odpłatnych Usług Serwisu.

V Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu
5.1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5.2. Zakres dostępu do konkretnych Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu uzależniony jest od dokonania rejestracji w Serwisie, wyboru rodzaju Konta oraz wniesienia opłaty za Usługi, z zastrzeżeniem pkt. 4.12.
5.3. Serwis jest dostępny w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Użytkownik ma możliwość wyboru wersji językowej.
5.4. Serwis jest podzielony na następujące obszary funkcjonalne:
5.4.1. Generator materiałów dydaktycznych, w ramach którego Usługodawca świadczy następujące Usługi:
5.4.1.1. możliwość generowania materiałów dydaktycznych, w tym testu, na podstawie danych wpisanych w formularzu informacyjnym,
5.4.1.2. możliwość generowania testów na podstawie wybranego podręcznika, modułu, rozdziału, strony,
5.4.1.3. losowe generowanie testów w oparciu o zestaw określonych podręczników,
5.4.1.4. możliwość wygenerowania testu dla jednej lub dwóch grup,
5.4.1.5. możliwość wyboru rodzaju testu (wielokrotnego wyboru, pytania otwarte, test z synonimów, test z definicji),
5.4.1.6. możliwość konwertowania wygenerowanego testu do pliku PDF,
5.4.1.7. możliwość edycji powstałego pliku PDF poprzez wpisywanie danych w przygotowanym do tego polu (miejsce na wpisanie imienia i nazwiska osoby wykonującej test, numeru klasy, daty oraz numeru z dziennika),
5.4.1.8. możliwość wprowadzenia własnego materiału do testu w postaci pytania otwartego lub - dla testów językowych – listy słówek (wyrażeń) do przetłumaczenia,
5.4.1.9. możliwość wygenerowania klucza odpowiedzi do testu,
5.4.1.10. możliwość podglądu testu, jego wydrukowania lub uruchomienia testu online (opcja online obejmuje tylko pytania zamknięte),
5.4.1.11. możliwość edytowania, anulowania i zatwierdzenia wygenerowanego testu w PDF,
5.4.1.12. możliwość wydruku dokumentu PDF,
5.4.1.13. wyświetlenie wyników testu online zaraz po jego zakończeniu,
5.4.1.14. zapisywanie wyników testu online w historii testów w profilu Użytkownika,
5.4.1.15. dostęp do listy słówek po zakończeniu modułu (rozdziału),
5.4.1.16. wybór różnych wariantów materiałów edukacyjnych (m.in. gry edukacyjne, bank korepetycji, pomoc naukowa online, kartkówki, krzyżówki, prace domowe).
5.4.2. Wyszukiwarka kursów, w ramach którego Usługodawca świadczy następujące Usługi:
5.4.2.1. możliwość wprowadzenia nowych ofert kursów przez Użytkowników,
5.4.2.2. możliwość wyszukania kursów po wprowadzeniu danych wejściowych do wyszukiwarki,
5.4.2.3. możliwość otrzymania wiadomości potwierdzającej na adres poczty elektronicznej Użytkownika z informacją o dopasowanych kursach po podaniu adresu e-mail,
5.4.2.4. możliwość zadawania pytań dotyczących kursu za pośrednictwem formularza kontaktowego,
5.4.2.5. dostęp do pytań zadawanych przez innych Użytkowników,
5.4.2.6. możliwość zarezerwowania miejsca na kursie,
5.4.2.7. możliwość umówienia się na lekcję próbną.
5.4.3. Doradztwo metodyczne, w ramach którego Usługodawca świadczy następujące Usługi:
5.4.3.1. audyt językowy - możliwość wypełnienia testu zawierającego pytania dotyczące stylu uczenia (psychotest) oraz poziomu znajomości języka obcego (test poziomujący),
5.4.3.2. udostępnienie wyniku testu zawierającego opis poziomu znajomości języka i stylu uczenia, zestaw praktycznych porad dla danego stylu uczenia oraz rekomendacje dotyczące wyboru kursu,
5.4.3.3. wygenerowanie rankingu kursów spełniających wymagania Użytkownika,
5.4.3.4. możliwość zapoznania się z opiniami innych Użytkowników na temat wygenerowanych kursów.
5.4.4. E – Learning, w ramach którego Usługodawca świadczy następujące Usługi:
5.4.4.1. udostępnienie zestawu kursów e – learningowych własnych i obcych,
5.4.4.2. możliwość zamieszczenia kursów e – learningowych w Serwisie w celu udostępnienia ich Użytkownikom Serwisu,
5.4.4.3. możliwość korzystania z wyszukiwarki kursów e – learningowych,
5.4.4.4. możliwość samodzielnego wyszukiwania kursów e – learningowych (bez użycia wyszukiwarki),
5.4.4.5. automatyczne zapisanie wyników kursu na serwerze Serwisu,
5.4.4.6. możliwość wygenerowania statystyki odpowiedzi,
5.4.4.7. automatyczna aktywacja egzaminu online w ostatnim tygodniu kursu po zaliczeniu ćwiczeń,
5.4.4.8. możliwość wystawienia w Serwisie certyfikatu ukończenia kursu w formacie PDF po zdaniu egzaminu.
5.5. Możliwość korzystania z generatora materiałów dydaktycznych, o których mowa w pkt 5.4.1,
dla Użytkowników zalogowanych w Strefie Nauczyciela, o której mowa w pkt 4.6 i 4.7.
5.6. W celu wyszukania kursów za pomocą wyszukiwarki, o której mowa w pkt 5.4.2, należy podać następujące dane: przedmiot kursu, adres, w pobliżu którego mają zostać wyświetlone kursy, forma zajęć (grupowa lub indywidualna), rodzaj kursu (korepetycje lub kurs przygotowujący do egzaminu), wiek, poziom zaawansowania.
5.7. W celu skorzystania z usługi zadania pytania Użytkownikowi oferującemu kurs, o którym mowa w pkt 5.4.2.4, w formularzu kontaktowym należy wpisać tytuł wiadomości, treść pytania oraz podać adres e-mail. Odpowiedź zwrotna zostanie wysłana na podany adres e-mail Użytkownika.
5.8. Test poziomujący, o jakim mowa w pkt 5.4.3.1., jest dostępny tylko dla języka angielskiego.
5.9. W celu skorzystania z wyszukiwarki kursów e – learningowych, o której mowa w pkt 5.4.4.3, należy wybrać przedmiot kursu oraz, w przypadku kursu językowego, wykonać test online.
5.10. Warunkiem skorzystania z kursu e–learningowego jest dokonanie opłaty za kurs. Użytkownikom posiadającym Konto Premium przysługują rabaty na kursy e–learningowe, określone w obowiązującym cenniku, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
5.11. Warunkiem wystawienia certyfikatu ukończenia kursu e–learningowego jest podejście do stanowiącego element kursu e-learningowego egzaminu i jego zdanie. Certyfikat ukończenia kursu zawiera następujące dane: przedmiot i zakres kursu, procent wykonanych ćwiczeń, wynik egzaminu końcowego.

VI Prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika
6.1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
6.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
6.2.1. przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika komunikatów technicznych, prawnych lub innych związanych z funkcjonowaniem Serwisu,
6.2.2. modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu działania Serwisu, polegającej wyłącznie na rozwijaniu dotychczas dostępnych Usług oraz funkcjonalności Serwisu.
6.3. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu w celu naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub na szkodę osób trzecich.
6.4. Niedozwolone jest wprowadzanie do Serwisu przez Użytkowników jakichkolwiek treści
o charakterze bezprawnym.

VII Odpowiedzialność
7.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Użytkownika oraz osób trzecich w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny
z Regulaminem.
7.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Użytkownika na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy.
7.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług będących następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej, działania i zaniechania osób trzecich.
7.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez Użytkownika niepełnych lub nieprawdziwych Danych osobowych.
7.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość materiałów zamieszczanych w Serwisie przez innych Użytkowników, w tym w szczególności kursów e–learningowych.
7.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika sprzeczne z jakimikolwiek postanowieniami niniejszego Regulaminu.
7.7. Serwis może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych. Usługodawca nie udziela gwarancji co do poprawności informacji zawartych w odnośnikach, a ich przeglądanie odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.

VIII Ochrona Danych Osobowych
8.1. Usługodawca na podstawie UODO w związku z UŚUDE jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania Danych osobowych Użytkownika w celu korzystania z Usługi, rozpatrzenia reklamacji oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi.
8.2. Zakres Danych osobowych niezbędnych do świadczenia Usług przez Usługodawcę jest następujący:
8.2.1. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym: imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, nazwa użytkownika, numer telefonu.
8.2.2. Dane osobowe nauczyciela: imię, nazwisko, adres e-mail, przedmiot, jaki ma mu zostać udostępniony, dane zawarte w przesłanych kserokopiach dokumentów poświadczających wykonywanie zawodu nauczyciela,
8.2.3. Dane osobowe zawarte w certyfikacie ukończenia kursu e - learningowego: przedmiot i zakres kursu, procent wykonanych ćwiczeń, wynik egzaminu końcowego,
8.2.4. Dane osobowe przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych: adres e-mail.
8.3. Użytkownik w celu prawidłowego złożenia reklamacji powinien podać co najmniej następujące Dane osobowe: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej. Powinien również w treści wiadomości opisać przedmiot reklamacji.
8.4. Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne (oznaczenia identyfikujące Użytkownika w Serwisie, adres IP) na potrzeby wdrażania usprawnień w Serwisie, a także w celach statystycznych.
8.5. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Użytkownika, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach Serwisu. Usługodawca spełnia wszelkie wymogi UODO. Ponadto, Usługodawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
8.6. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane na serwerze będącym własnością spółki DAWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (kod pocztowy 05-800) przy ul. Staszica 1, na podstawie umowy łączącej Usługodawcę ze wskazanym w niniejszym punkcie podmiotem.
8.7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz ich poprawiania.
8.8. Usługodawca zapewnia ochronę przekazanych przez Użytkownika Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie Danych osobowych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez przepisy prawa.
8.9. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia Usług, w tym w celu rejestracji Konta i uzyskania subskrypcji, zgodnie z Regulaminem.

IX Własność intelektualna i przemysłowa
9.1. Zawartość Serwisu jest chroniona prawami własności przemysłowej i intelektualnej.
9.2. Informacje, ilustracje, grafiki lub nagrania dźwiękowe zawarte w Serwisie nie mogą być wykorzystywane do celów handlowych, a także w innych materiałach, w tym naruszających dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
9.3. Informacje, ilustracje, grafiki lub nagrania dźwiękowe zawarte w Serwisie nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej.
9.4. Prawa z rejestracji znaków towarowych przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy i nie mogą być one wykorzystywane bez uzyskania pisemnej zgody Usługodawcy lub podmiotów, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
9.5. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do grafik udostępnionych w Serwisie.
9.6. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za materiały wprowadzane do Serwisu.
W przypadku gdy te materiały stanowią przedmiot ochrony prawnoautorskiej, Użytkownik oświadcza, że:
9.6.1. przysługują mu wszelkie prawa autorskie majątkowe i osobiste do wprowadzanych do Serwisu materiałów,
9.6.2. materiały wprowadzane przez Użytkownika do Serwisu nie są obciążone jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich,
9.6.3. wprowadzając materiały do Serwisu Użytkownik udziela niewyłącznej licencji,
o nieograniczonym zakresie terytorialnym, na korzystanie z materiałów przez Usługodawcę w ramach świadczonych Usług za pośrednictwem Serwisu,
9.6.4. udzielona licencja, o której mowa w pkt 9.6.3 obejmuje pola eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; a także w zakresie publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, a także publicznego udostępnienia utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym,
9.6.5. licencja, o której mowa w pkt 9.6.3 udzielona jest na czas nieokreślony.
9.6.6. w przypadku wystąpienia z jakimikolwiek roszczeniami wobec Usługodawcy przez osoby trzecie, związanymi z materiałami wprowadzonymi do Serwisu przez Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się zwolnić od odpowiedzialności z tego tytułu Usługobiorcę oraz pokryć wszelkie szkody związane z roszczeniami.

X Postępowanie reklamacyjne
10.1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących funkcjonowania Serwisu,
w tym zgłaszać nieprawidłowe działanie Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
10.2. Użytkownik składa zgłoszenie reklamacyjne za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego w Serwisie www.przedtestem.pl.
10.3. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę.
10.4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji.
10.5. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 14 dni od dnia jego wpłynięcia. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na podany w Formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej Użytkownika.
10.6. W przypadku niemożliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie, o którym mowa w punkcie 10.5., Usługodawca powiadomi Użytkownika o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny drogą elektroniczną.
10.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia reklamacyjnego bez rozpoznania, jeżeli będzie ono wynikało z nieznajomości postanowień Regulaminu.

XI Postanowienia końcowe
11.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.06.2014 r.
11.2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Użytkownika pod adresem www.przedtestem.pl
11.3. Usługodawca na żądanie Użytkownika udostępni treść niniejszego Regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
11.4. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem punktu 11.5.
11.5. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika Serwisu o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie treści zmian oraz jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.przedtestem.pl oraz przesłanie tych informacji na Adres poczty elektronicznej Użytkownika.
11.6. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 14 dni od momentu dokonania czynności przez Usługodawcę, określonych w pkt 11.5.
11.7. W przypadku określonym w punkcie 11.4. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu poprzez poinformowanie drogą elektroniczną Usługodawcy. W przypadku, gdy Użytkownik nie dokona wypowiedzenia Umowy w terminie określonym w pkt 11.6, zacznie wobec niego obowiązywać treść Regulaminu uwzględniająca dokonane zmiany.
11.8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy UODO, UŚUDE oraz innych przepisów prawa.


- zatwierdź
Polityka prywatności