Zaloguj się albo zarejestruj aby skorzystać z tej części portalu


Jeżeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się !Polityka prywatności Serwisu przedtestem.pl


Przywiązując szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników korzystających z Serwisu przedtestem.pl, znajdującego się w domenie www.przedtestem.pl (dalej jako Serwis), spółka ProA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-172), ul. Gładka 2, REGON 146095384, NIP 9512355478, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000418192, jako Usługodawca świadczący usługi w ramach Serwisu, przedstawia niniejszy dokument o nazwie: „Polityka prywatności Serwisu przedtestem.pl”.


Ochrona danych osobowychUsługodawca jest administratorem Państwa danych osobowych jako użytkowników Serwisu i przetwarza je zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. 2013, poz. 1422), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Usługodawca oświadcza, że zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a Państwa dane osobowe są zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Usługodawca jest jednak zobowiązany do udzielenia informacji o przetwarzanych danych osobowych użytkowników organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, a także w innych sytuacjach przewidzianych przez przepisy prawa.

Usługodawca przetwarza Państwa dane osobowe w celu korzystania z usługi, rozpatrzenia reklamacji i wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi. Usługodawca przetwarza także dane eksploatacyjne użytkowników na potrzeby wdrażania usprawnień w Serwisie oraz w celach statystycznych (oznaczenie identyfikujące Użytkownika w Serwisie, adres IP). Dodatkowo będą przetwarzane do celów związanych z wystawieniem faktury VAT. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wystawienia faktury VAT zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 68, poz. 360) oraz do skorzystania z usługi.

Dane osobowe użytkowników mogą być również przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych na udostępniony w tym celu adres poczty elektronicznej, na zasadach określonych w Regulaminie. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pliki cookies


Serwis zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, w tym pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniach końcowych Użytkowników w celu umożliwienia im korzystania z funkcjonalności Serwisu, a także w celach statystycznych. Pliki cookies mogą być dostępne do momentu zamknięcia przeglądarki (sesyjne pliki cookies) lub do momentu usunięcia ich z przeglądarki (stałe pliki cookies). 
Co do zasady, pliki cookies są bardzo przydatne, np. umożliwiają zapamiętywanie ustawień Użytkownika Serwisu. Jeżeli jednak uważają Państwo, że zapisywane za pośrednictwem Serwisu na Państwa komputerach (w schowku przeglądarki) pliki cookies naruszają Państwa prywatność, mogą Państwo zmienić poziom ochrony przed cookies w swojej przeglądarce internetowej – użytkownik bowiem może samodzielnie zarządzać tymi plikami.
W celu zmiany ustawień przeglądarki, aż do całkowitego zablokowania plików cookies, należy:
W przypadku przeglądarki MS Internet Explorer:
W menu przeglądarki znajdującym się w prawym górnym rogu należy wybrać opcję „Narzędzia”, następnie „Opcje internetowe”, „Prywatność” i przycisk „Witryny”. Za pomocą suwaka należy ustawić wybrany poziom ochrony i zatwierdzić zmianę przyciskiem OK.
W przypadku przeglądarki Mozilla Firefox:
W menu przeglądarki należy wybrać opcję „Narzędzia”, następnie „Opcje” i „Prywatność”. W celu wprowadzenia własnych ustawień plików cookies należy dla Pola „Program Firefox” wybrać: „będzie używał ustawień użytkownika” i zaznaczyć – lub nie – opcję „Akceptuj ciasteczka”.
W przypadku przeglądarki Safari:
Z menu rozwijanego Safari należy wybrać opcję „Preferencje”, a następnie „Bezpieczeństwo”. Wybrany poziom bezpieczeństwa ustawia się w obszarze „Akceptuj pliki cookie”.